08.06.2004 *4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre İş Akdi Mesai Saatlerine Uymama, İşe Mazeretsiz Gelmeme Nedeniyle Feshedilen İşçilerle İlgili Düzenlenecek Tutanak ve Yapılacak İşlemler

                                 
SİRKÜLER
2004/63
                                                          
SİRKÜLERİN
 

Tarihi                          : 08.06.2004

 

Konusu                       : 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre İş Akdi Mesai Saatlerine Uymama, İşe Mazeretsiz Gelmeme Nedeniyle Feshedilen  İşçilerle İlgili Düzenlenecek Tutanak ve Yapılacak İşlemler

                             

Mevzuat                      : 4857 Sayılı İş Kanunu
 
 
Genel Bilgi
 
Bilindiği üzere 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinde süresi belirli olsun ya da olmasın işverenin sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin iş sözleşmesini feshedebileceği haller yer almaktadır.
 
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II (g) maddesinde “İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi” durumunda iş sözleşmesinin  bildirimsiz feshedilebileceği belirtilmiştir.
 
Sirkülerimizin konusunu İş Kanunu’nun 25/II (g) maddesine istinaden yapılması gerekli işlemler oluşturmaktadır.
 
İş Akdi Mesai Saatlerine Uymama, İşe Mazeretsiz Gelmeme Nedeniyle Fesih
 
İş akdi mesai saatlerine uymayarak geç gelen ve mazeretsiz işe gelmeyen işçinin kusurlu davranışı mutlaka belgelenmelidir. Yani işveren veya vekili olayla ilgili olarak işyerindeki işçi, ustabaşı veya diğer personelle olayı açıklayan bir tutanak düzenlemelidir. İşçinin konuyla ilgili mazereti araştırılmalı ve savunması alınmalıdır. Savunma veya işçinin tebellüğden kaçınması halinde bu durum oradaki işçilerle düzenlenecek bir tutanakla tespit edilmelidir. Olayı gören şahitlerin ifadesine başvurulmalıdır. İşe gelmeyen işçinin akıbetinin işverence araştırılması gerekmektedir. Bu nedenle işe gelmeyen personele noter aracılığı ile tebligat yapılmalı ve işe gelmeme nedeni araştırılmalıdır.
 
Bilahare, işveren hizmet akdinin 25/II (g) maddesine göre feshedildiğini işçiye tebliğ etmelidir. Ancak, bu fesih yetkisinin işverenin olayı öğrendiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde (Fiilin vukuundan itibaren bir yılı geçemez.) kullanılması gereklidir. 6 iş günü geçtikten sonra kullanılması halinde veya işçinin hizmet akdinin olayın meydana geldiği tarihten daha önceki bir tarih itibariyle feshedilmesi halinde işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi gerekmektedir.
 
Yukarıda belirtildiği gibi işçinin hizmet akdinin bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilebilmesi için işçinin işe gelmeme nedeninin işverence araştırılması ve haklı bir nedeninin olmadığının anlaşılması gerekmektedir.  Yoksa, salt işçinin işe gelmemiş olması nedeniyle hizmet akdinin feshedilmiş olması halinde sonradan işçinin haklı bir nedeninin bulunduğunun anlaşılması durumunda ihbar ve kıdem tazminatı ödenme zorunluluğu doğabilecektir.
 
Hangi hallerde işe gelmemenin haklı sayılacağı ve devamsızlık hükmüne dayanılarak fesihte bulunamayacağı belirli bir kurala bağlanamaz. Her olayda durumun özelliğine göre bu konuda bir sonuca varmak gerekir. Ancak, işe gelmemenin genellikle haklı sayılabilmesine örnek olarak, işçinin akraba veya yakınlarından birinin ölümü, dini ödevlerin yerine getirilmesi, tanıklık etmesi, seçime katılması, hastalanması, eşinin hastalanması, doğum yapması, çocuğunun hastalanması veya hastalanan çocuğu için memleketine gidip onu hastaneye yatırması, birkaç gün annesinin tedavisiyle ilgilenmesi, nişanlanması gibi nedenler sayılabilir. Buna karşılık, işçinin bir suç nedeniyle hapsedilmiş olması haklı bir neden olarak kabul edilmemektedir.
 
 
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.                                                                        
 
POZİTİF MALİ MUSAVİRLİK VE DANIŞMANLIK ŞTİ 
 
 
 
 
 
 
  Ek:1 İşe Geç Gelme Durumunda Düzenlenecek Tutanak Örneği
 
 
 
 
 
TUTANAK
 
 
 
 
..................................................................................................................................................................
 
Şti’ne ait ..................................................................................................................................................
 
adresindeki ....................................................................... SSK işyeri sicil numaralı işyeri ...................
 
bölümü elemanlarından ...................................... sigorta sicil numaralı .................................................
 
.../.../2004 tarihinde, saat 08.30’da başlayan mesaisine saat ....’da geç gelmiştir.
 
 
 
İş bu tutanak .../.../..... tarihinde saat ....’da düzenlenmiştir.
 
 
 
 
 
 
BÖLÜM MÜDÜRÜ                                       TANIK                                               İŞÇİ
Adı-Soyadı                                                     Adı-Soyadı                                         Adı-Soyadı     
Tarih-İmza                                                      Tarih-İmza                                          Tarih-İmza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ek:2 İşe Gelmeme Durumunda Düzenlenecek Tutanak Örneği
 
 
 
 
TUTANAK
 
 
 
 
..................................................................................................................................................................
 
Şti’ne ait ..................................................................................................................................................
 
adresindeki ................................................................ SSK işyeri sicil numaralı işyeri ..........................
 
bölümü elemanlarından ...................................... sigorta sicil numaralı .................................................
 
.../.../2004 tarihindeki mesaisine gelmemiştir.
 
 
 
İş bu tutanak .../.../..... tarihinde saat ....’da düzenlenmiştir.
 
 
 
 
 
 
BÖLÜM MÜDÜRÜ                                       TANIK                                               TANIK
Adı-Soyadı                                                     Adı-Soyadı                                         Adı-Soyadı     
Tarih-İmza                                                      Tarih-İmza                                          Tarih-İmza
 
 
 
 
 
 
 
Ek:3 İşe Gelmeme Durumunda İşçinin İşyerindeki En Son Adresine Gönderilecek Noter Tebligat Örneği
 
 
 
İHTARNAME
 
 
 
 
Sayın                                       :
Doğum Tarihi ve Yeri   :
Baba Adı                                 :
SSK Sigorta Sicil No               :
T.C. Kimlik No                       :
Adres                                      :
 
 
 
...................................................................................... adresinde kurulu, .................................. işyeri  sicil numaralı ................................................. ünvanlı işyerimizde........................................ görevinde
çalışmaktasınız.
 
 
.../.../....., .../.../....., ve .../.../....., tarihlerinde amirlerinizden herhangi bir izin almaksızın veya amirlerinize bilgi vermeksizin işinize gelmediğiniz tespit edilmiştir. Hakkınızda yapılacak işlemlere esas olmak üzere;
 
* Sağlık mazeretinizin olması halinde hastaneden alacağınız bir belgenin,
 
* İşe gelmenizi önleyecek haklı bir sebebin olması halinde bunu belgeleyecek resmi bir evrakın,
 
3 gün içinde .............................................. Şti. ................................... İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne ibrazını, aksi takdirde, kabul edilebilir bir mazeretle işe gelmediğinizin anlaşılması halinde iş akdinizin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II (g) bendine göre bildirimsiz ve tazminatsız olarak fesh edilebileceği hususunda bilginizi rica ederim.                                                                          
 
 
 
Sayın Noter;
 
Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını , bir nüshasının da tebliğ şerhini havi olarak tarafımıza iadesini rica ederiz.
 
 
 
Ek:4 İş Sözleşmesinin Feshedildiğinin İşçiye Bildirilmesi
 
 
 
 
 
 
Sayın    :
 
Adres   :
 
 
İş akdiniz Kurumumuz tarafından 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II (g) maddesi gereğince .../.../..... Tarihinden geçerli olmak üzere işe mazeretsiz olarak .../.../..... ve .../.../..... tarihlerinde ardı ardına iki iş günü gelmemeniz nedeniyle feshedilmiştir.
 
Bilgilerinize rica ederiz.  .../.../.............
 
 
 
Fesih Kararını Tebliğ Eden                                                      Fesih Kararını Tebellüğ Eden
Adı-Soyadı-Görevi-İmza                                                        Adı-Soyadı-Görevi-İmza
 
                       
POZİTİF MALİ MUSAVİRLİK VE DANIŞMANLIK ŞTİ
HOBYAR MAH AŞİREFENDİ CAD.BORNAVALI HAN KAT 5 NO 60-61 SİRKECİ/İSTANBUL
TEL 0212 526 9430
FAKS 0212 5269431 www.pozitifsmmm.com
 
 
                                                   
Yayın Tarihi : 27 Temmuz 2006 Perşembe

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
Yorumlarınız
Murat ŞAHİN IP: 81.214.220.xxx Tarih : 16.02.2008 11:01:19

siteniz bence çok mükemmel, aradığım cevabı çok kolay buldum.sitenizin başarılarının devamını en içten dileklerimle sürmesini isteri.

savaş güneş IP: 85.96.16.xxx Tarih : 15.09.2009 17:19:57

diyelim ki işçi 01.06.2009 tarihinde evlendi 04.09.2009 tarihinde işvene en işten evlilik dolayı işe işten çıkıyorum sözlü olarak bunu sölüyeyip gidiyor işveren de noterden 2 gün geldiği için ihtar gönderiyor bu durumda en mantıklı yapılmasıgereken nedir ??

mustafa satılmış IP: 88.253.104.xxx Tarih : 05.03.2010 09:37:57

iyi günler biz bir işyerinde vardiyeli olarak calışıyoz bir hafta vardiye 20 00 sabah 08 00 olarak deyişdi yani 12 saat oldu ve arkadaş pazar mesaisine geldi 08 04 olarak normal vardiyesine 01 03 2010 tarihinde gelmedi hic izin almadan tutanak geldi dişim cok agrıdığından gelemedim yazdı ve insan kaynaklarına cagırıp ihbar imzalatmışlar daha askere gitmedigi icin cıkarken tazminatına bir engel olurmu vermemek icin yada işe başka günde mazeretsiz gelmesse tazminatsız işine feshedilebilirmi bu konuda ne yapması lazım sorumu cevaplarmısınız teşekkürler