Perakende satış fişine dayanarak gider yazılabilecek harcamalar nelerdir?

Cevap: İşletme bünyesinde yapılan harcamaların perakende satış fişine dayanılarak gider yazılıp yazılmayacağı, hususunda uzun süre tereddütler oluşmuş ve Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 204 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı şartlar altında perakende satış fişine dayanılarak gider yazılabileceğini belirtmiştir.
Buna göre perakende satış fişine dayanılarak gider yazılabilmesi ancak aşağıda yer alan şartların mevcudiyeti ile mümkündür.
- Alınan malların kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi mallar olması,
- Sözkonusu bu malların işyerinde kullanılmak veya tüketilmek amacıyla satın alınması,
- Sözkonusu malların bedelleri fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni hadd
Bunun yanısıra Maliye Bakanlığı 1990/4 sayılı Katma Değer Vergisi iç genelgesinde sözkonusu perakende satış fişlerinde yer alan KDV lerinin indirim konusu yapılabileceğini belirtmiştir. Söz konusu iç genelgenin ilgili bölümü aşağıdaki gibidir.
“…….. sözü edilen Vergi Usul Kanunu Genel tebliğinde gider belgesi olarak kabul edilen perakende satış veya yazar kasa fişlerinde ayrıca gösterilen katma değer vergisi, bu belgelerin kanuni defterlere de kaydedilmesi şartıyla, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır.”