işyeri değişikliğinde kıdem

İşyeri eğer hakiki şahsa ait bir işyeri ise, işyerini satın alan kişinin, işyerinde eskiden beri çalışan işçinin kıdem tazminatını ödeme imkanı olmayabileceği görüşü ile, bu işyerinde çalışan işçi, işyerinin el değiştirmesi halinde, bu hususun kendisine bildirilmesi veya tebliği tarihinden itibaren 6 işgünü içinde talep etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilir.

işyeri değişmesi halinde kıdem tazminatı ile yargıtay kararı

Daire:9
Tarih:05.03.1985
Esas No: 1992/10778
Karar No:1993/7097
Kaynak:DERLEMELERİM
İlgili Maddeler:1475 SK 14 ,1475 SK 16
İlgili Kavramlar:İŞYERİNİN EL DEĞİŞTİRMESİ YENİ İŞVEREN KIDEM TAZMİNATI
Karar Metni: İşyerinin el değiştirmesi nedeniyle yeni işverenle çalışmak istemeyen işçi, iş aktine son vermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanır.

 

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 1987/9-382
K. 1987/874
T. 25.11.1987
• İŞYERİNİN BİR İŞVERENDEN BAŞKA BİR İŞVERENE GEÇMESİ ( İki İşverenin Yanında da Çalışmaya Devam Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Hesabında Esas Alınacak Süre )
• KIDEM TAZMİNATI ( İşverenlerin Değişmesine Rağmen Aynı İşte Çalışmaya Devam Eden İşçinin Kıdeminde Dikkate Alınacak Süreler )
• İŞVERENİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE İŞYERİNİN EL DEĞİŞTİRMESİ ( İşe Yeni İşverenin Yanında da Devam Eden İşçinin Kıdemi )
1475/m.14
ÖZET : İşverenin ölümü nedeniyle işyerinin el değiştirmesi, yeni işverenin, işçinin kıdemi açısından eski işverene bağlı çalıştığı süreyi de dikkate almasını gerektirir.

DAVA : Taraflar arasındaki "tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Silifke Asliye Hukuk ( İş ) Mahkemesi'nce davanın reddine dair verilen 13.11.1986 gün ve 252-582 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesi'nin 24.12.1986 gün ve 10618-11686 sayılı ilamıyle; ( ...1- Davacı, H.E. isimli şahsın ihale ile aldığı ... Liman yapımı işinde bir süre çalıştıktan sonra H.E.'nin ölümü üzerine yarıda kalan iş kısa bir süre sonra ikinci bir ihale ile davalı B.C.Limited Şirketi'ne verilmiş, davacı bu Şirket tarafından da çalıştırılmaya devam edilmiş, işin bitimi nedeniyle hizmet akdi bu Şirket tarafından sona erdirilmiştir. Bu durumda 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14.maddesinde belirtildiği gibi, işyerinin herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işyerine geçmesi hali sözkonusudur. Böyle olunca davacının ihbar, kıdem ile yıllık ücretli izin hakları yönünden gerek H.E.zamanında ve gerekse davalı Şirket'te geçen hizmet sürelerinin gözönünde tutulması gerekir. Mahkemenin bu istekleri kapsayan kısım için davayı husumet yönünden reddetmiş olması isabetsizdir.

2-Çalışılan tatil ve sosyal haklara ilişkin isteğin bir bölümü davalı Şirket'in faaliyette bulunduğu döneme ilişkindir. Bu haklar açısından davalı Şirket Eler döneminden sorumlu tutulamaz ise de, kendi döneminden sorumludur. Talep edilen sosyal hakların neler olduğu ve her biri için ne miktar para istendiği ve bunların hukuki dayanakları da açıklattırıldıktan sonra gerekli araştırma ve inceleme yapılarak sonuca göre bir karar verilmelidir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

KARAR : Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü :

İş Kanunu'nun değişik 14. maddesinin 3 fıkrası hükmünce "İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitlerinin sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır" olayda davacı işçi önceki işverenin işinde çalışmış; müteahhidin ölümü üzerine iş durmuş ve fakat ihale ile sonraki işveren davalıya geçmiştir. Davacı bu yeni işveren zamanında da işte çalışmış ve işin bitmesi nedeniyle hizmet sözleşmesi de sona ermiştir. Bu durumda aradaki inkitanın sonucu müessir olmadığı dikkate alınarak kıdem tazminatı hesabında az önce açıklanan hüküm uygulanmak ve bu nedenlerle de mahkemece Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, 25.11.1987 gününde oybirliğiyle karar verildi.