Ba-Bs formlarında ilk 10 gün içinde düzeltme yapılması halinde özel usulsüzlük cezası

03.07.2009 tarih 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 22.maddesine göre VUK
Mük. 355.maddesinde yapılan değişiklik ile 01.08.2009 tarihinden itibaren süresinde verilen
Ba-Bs formlarında ilk 10 gün içinde düzeltme yapılması halinde özel usulsüzlük cezası
kesilmeyecektir,
takip eden 15 gün içinde düzeltme verilmesi halinde VUK
Mük.355.maddesindeki ceza (1/2) olarak uygulanacaktır. 15. Günden sonra verilecek söz
konusu formlara yine aynı maddeye göre 1.000 TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
5904 Sayılı Kanunun 22.maddesi aşağıdaki gibidir:

MADDE 22 – 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan "100.000.000 lira", "50.000.000 lira" ve "25.000.000 lira" ibareleri
sırasıyla "1.000 Türk Lirası", "500 Türk Lirası" ve "250 Türk Lirası" şeklinde değiştirilmiş,
ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"Ancak, bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca
yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak
bildirilme şartı aranmaz."
"Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak
süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin
sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden
15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/2 oranında
uygulanır.
Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu
maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili
(1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca
ceza kesilmez."

Örnek: Ağustos 2009 yılına ilişkin Ba-Bs formunun süresi içinde verilmesi koşuluyla (05.10.2009),
söz konusu formda 6–15.10.2009 arası düzeltme yapılırsa özel usulsüzlük cezası
kesilmeyecektir. 16-30.10.2009 tarihleri arasında verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası 500
TL olarak uygulanacaktır. 30.10.2009 tarihinden sonra verilirse 1.000 TL özel usulsüzlük
cezası kesilecektir.

Beyannameler için özel usulsüzlük cezalarında indirim eski usuldeki gibi devam
etmektedir. VUK Mük.355.maddesine göre kesilecek özel usulsüzlük cezaları aşağıdaki şekilde
değişmiştir.
• 1.sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.000 TL,
• 2.sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 500 TL.
• Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 250 TL.

E Beyannamelerin süresi içinde verilmesi koşuluyla düzeltme beyannamelerinde özel
usulsüzlük cezası söz konusu değildir. E Beyannamelerin süresinden sonra ilk 15 gün içinde
verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası 1.sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı için (1/4)
(250 TL), 2.sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler için 125 TL’dir.

Elektronik ortamda verilmeyen beyannameler için ikinci 15 gün içinde verilmesi halinde ise,
cezalar (1/2) oranında uygulanır. (Birinci sınıf tacirler ve bilanço esasına göre defter tutanlar
için 500 TL, 2.sınıf tacirler için 250 TL)
Elektronik ortamda verilecek beyanname ve bildirimler için özel usulsüzlük cezası
uygulanması halinde (VUK Mük.355.maddesine göre), ayrıca usulsüzlük cezası
uygulanmayacaktır. (VUK 351 ve 352)

Yayın Tarihi : 26 Ağustos 2009 Çarşamba

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
Yorumlarınız
sinan ekici IP: 81.215.198.xxx Tarih : 12.04.2010 17:33:14

31.03.2010 da verilmesi gereken ba formunu verdim,ancak düzeltme yapmam gerekiyordu, 10 günlük düzeltme süresini göz önüne alacak olursak 31.03.2010 dahilmi yoksa hariçmi,ayrıca 10 günlük süre hafta sonua denk geliyorsa pazartesiye sarkarmı ? acilllllllll lütfennnn....