ba ve bs formlarının yasal suresınde verılmemesı hakkında mahkeme kararı

Dr.Mustafa ALPASLAN-SMMM

Doç.Dr.Mustafa SAKAL

D.E.Ü.İ.İ.B.F.Maliye Bölümü

 

1-  Giriş           :

213 Sayılı VUK.nun 148, 149 ye Mük.md.257.md.vermiş olduğu yetki maddelerine dayalı olarak, Maliye Bakanlığı bazı genel tebliğleri yayınlamış bulunmaktadır (1). Bu genel tebliğler, 350, 362.seri sayılı VUK.genel tebliğleridir (2). Gerek, 350 ve gerekse 362.seri sayılı VUK.genel tebliğleri ile Maliye Bakanlığı vergi yükümlülüklerinden, mal veya hizmet alımlarına dair bildirim formu istemektedir.        :;

2- Bildirimlerin Verilme Şekli, Süresi, Vermeyen Mükelleflerin Durumu Nedir ?    :

Maliye Bakanlığı'nın en son yayınladığı 362.seri sayılı VUK.genel tebliğine göre; bildirimlerin genelde elektronik ortamda verilmesini şart koymuştur. Bazı mükelleflerin ise, önceden olduğu gibi kağıt ortamda düzenlenerek verilmesini istemektedir. Bu mükellefler, genellikle otomasyon uygulaması dışında olan, mal müdürlüklerine bağlı olan mükellefler olup, bunlar teknik olanaksızlar nedeniyle vergi beyannamelerini elektronik ortamda veremeyen mükelleflerdir (3).

362.seri no.lu VUK.genel tebliğinin "4-DİĞER HUSUSLAR VE CEZAİ YAPTIRIM" başlıklı bölümde, (17) onyedi madde halinde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. Bu bölümde bir kısım mükelleflerin anılan formları verip-vermeyecekleri hususları etraflıca açıklanmıştır.

Bu bölümde, genel tebliğin kaleme alınışı, yazılışı oldukça karmaşık ifadelerle yazılmış olup, tebliğ yazı ilkeleri de. nazara alınmadan neyin nasıl istenildiği açıklanamamıştır. Bir kere muğlak ifadelere yer verilmiştir. Tebliğ, toplam (6) sahifeden ve (3) ekten ibaret olup, eklerin ön ve arka yüzleri de ayrıntılı izahatlara yer verilmiş ve mükelleflerin kafaları karıştırılmıştır.

Özetle, bir kişi veya kurumdan yapılan KDV hariç, 30.000 YTL ve üzerindeki mal ve hizmet alımları, Form-Ba ile; bir kişi veya kuruma yapılan KDV hariç, 30.000 YTL ve üzerindeki mal ve hizmet satışları ise, Form-Bs ile bildirilmesi ve bu formların elektronik ortamda, Vergi İdaresine yollanması istenilmiştir (4).

3- Konuyla İlgili Bir Vergi Mahkemesi Kararı ve Değerlendirilmesi   :

2004 hesap dönemine ilişkin, form Ba-form Bs ertesi yılı 2005/Eylül ayı içinde vergi dairesine elektronik ortamda vermeyen mükellefe/şirkete 1.180,00 YTL özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. İlgili şirket bu kesilen cezaya, vergi mahkemesinde dava açmıştır. Vergi mahkemesi açılan davayı kabul etmiştir (5). Vergi Mahkemesi Kararının hüküm fıkrası aynen aşağıya alınmıştır : "Hüküm veren İzmir 4.Vergi Mahkemesi Hakimliğince dava dosyası incelendikten sonra gereği düşünüldü:

Uyuşmazlık, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nu 350 seri no.lu genel tebliği uyarınca internet ortamında verilmesi gereken Ba ve Bs formlarının süresinde verilmediği nedenle, 213 sayılı yasanın mükerrer 355.maddesi uyarınca kesilen 1.180,00 YTL özel usulsüzlük cezasının yasal olup, olmadığına dayanmaktadır.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun olay tarihinde yürürlükte bulunan şekliyle mükerrer 355.maddesinde, bu Kanun'un 86, 148, 149, 150, 256, ve 257. maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257. madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (bir numaralı bentte) birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında madde de yazılı miktarlarda özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtilmiş, aynı maddenin son fıkrasında ise, bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde, bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilememesi durumunda haklarında Kanun'un ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesinin şart olduğu hükmü yer almıştır.

Anılan maddeye göre ceza kesilebilmesi için, yükümlülerden bilgi veya bildirimleri vermeleri hususunun yazılı olarak istenmesi ve tebliğ olunacak bu yazıda, gereğinin tayin olunan süre içinde yerine getirilmemesi halinde ceza hükümlerinin uygulanacağının açıkça belirtilmesi gerektiği hükmüne yer verilmiş olup, aynı kanunun mükerrer 257.maddesinde Maliye Bakanlığı'nın vergi beyannamelerini internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesine izin vermeye ve zorunluluk getirmeye yetkili olduğu hükmüne yer verilmiştir.

350 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliğinin 3.maddesinde; Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler ile katma değer vergisi beyannamesini ihtiyari olarak elektronik ortamda veren mükellefler, Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda Eylül ayının sonuna kadar vermek zorunda oldukları ve bu mükelleflerin formları kağıt ortamında kesinlikle vermeyecekleri, bu düzenlemeye uymayanlar hakkında 213 sayılı Yasanın mükerrer 355.maddesi uyarınca işlem yapılacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirketin 2004 yılına ilişkin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 350 seri no.lu genel tebliği uyarınca internet ortamında verilmesi gereken Ba ve Bs formlarının süresinde verilmediği nedeniyle, davaya konu cezanın kesildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda ayrıntısı ile belirtilen kanun ve genel tebliğ hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Maliye Bakanlığı'nın beyannameler ve eklerini elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirmek yetkisi olduğu açıktır.

Ancak 350 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğin de beyanname ekinde verilmesi gereken form Ba ve form Bs nin elektronik ortamda verilmemesi halinde 355.madde hükmü uyarınca işlem yapılacağı düzenlenmiş olup, 213 sayılı Yasanın mükerrer 355.maddesi esas alınarak ceza kesilebilmesi için öncelikle yazılı uyarıda bulunulması gerekeceğinden, madde de belirtilen şekilde uyarı yapılmaksızın, süresinde verilmeyen Ba ve Bs formları için kesilen cezada yasal isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle DAVANIN KABULÜNE, davaya konu özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasına, aşağıda dökümü yazılı 28,70 YTL yargılama giderinin davalı idarece davacıya iadesine, artan posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde İzmir Bölge İdare Mahkemesine itirazı kabil olmak üzere 30.6.2006 günü karar verildi."

4- Sonuç ve Kararın Değerlendirilmesi     :

a)   Gerek, Ba, Bs formları ve gerekse önceki yıllardaki A,B,C formları ile yakın
zamanda uygulanmış ve terk edilen "performans derecelendirme formu" benzeri amaçlara
yönelik olarak Maliye Bakanlığının çıkarmış olduğu bildirimlerdir. Bu bildirim ve formların
verilmemesi halinde kesilen, özel usulsüzlük cezalarını, yargı çeşitli gerekçelerle terkin
ederek, ortadan kaldırmaktadır (6).

b)  Söz konusu formların, bilgi formlarının, bildirimlerinin verilmemesi sonucu kesilen
cezaların terkin gerekçesinde, idarenin bu bildirimleri yazılı olarak mükelleften talep ederek,
verilen müddet dahilinde, iş bu formların verilmemesi durumunda, ancak özel usulsüzlük
cezası kesilebilecektir.

 

c) Maliye Bakanlığı, hiçbir uyarıya lüzum olmadan salt, VUK.362.seri no.lu tebliğe göre, ceza kesilebileceğini kabul etmektedir. Oysa ki, yargı, hiçbir ihtara gerek duyulmadan, söz konusu formların verilmeyişini gerekçe göstererek ceza kesilemeyeceğine karar vermektedir (7).

 

(1)       10.1.1961 gün ve 10703 sayılı R.G.

(2)       21.7.2005 gün ve 25882 sayılı R.G.

(3)       17.8.2006 gün ve 26262 sayılı R.G.

(4)       VUK.G.T.362.

(5)       İzmir, 4.Vergi Mahkemesi K.30.6.2006 gün ve E:2006/265-K:2006/684

(6)       İzmir, 4.Vergi Mah.25.4.2006 gün ve E:2005/1291-K:2006/4111.

(7)       İzmir, 3.Vergi Mah.29.5.2006 gün ve E:2005/481-K:2006/413 ve İzmir, 3.Vergi
Mah.K:25/4/2006 gün ve E:2005/481-K:2006/413

 

Yayın Tarihi : 3 Nisan 2007 Salı

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
Yorumlarınız
Cahit Topcu IP: 88.234.95.xxx Tarih : 09.05.2008 17:50:02

DEĞERLİ YURTTAŞLARIM, 09 MAYIS 2008 Burada Sayın ymmm İlhan Avcı Beyin Web sitesi açarak mali işler ve aksaklıklara konularında göstemiş olduğu çözümlere çok teşekkür ediyor kendilerine başarılar diliyoruz. Sevgi ve Saygılarımızla Cahit Topcu/MCT

MUSA YAMAK IP: 85.101.136.xxx Tarih : 12.05.2008 19:20:38

bs ve ba formları ile ilgili yazınızı okudum bilginiz için teşekkür ederim. ayni şekilde kdv beyannameleri için de bilgi verebilirmisinz. çünkü verilmeyen beyannameler için yüksek miktarlar olarak özelüsülsüzlük cezası kesiliyor bunun yasal dayanağı ve vergi mahkemesindeki durumu nedir bilgi verirseniz sevinirim iyi çalışmalar

ABDULLAH BİRCAN IP: 88.248.18.xxx Tarih : 16.05.2008 18:26:38

MAHKEME KARARINA KATILIYORUM. ZİRA 2004 YILI BA NS FORMLARINDAN DOLAYI HERHANGİ BİR BİLDİRİM YAPILAMADAN SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN FORMLAR İÇİN VERGİ DAİRESİ 1180 YTL ÖZEL USULSÜZ CEZASI KESMESİNE RAQĞMEN VERGİ MAHKEMESİ CEZAYI TERKİN YÖNÜNDE KARAR VERDİ.,SAYGILAR, ABDULLAH BİRCAN/MALATYA

Ş.CENGİZ ASLAN IP: 88.237.30.xxx Tarih : 28.05.2008 03:51:26

Yasalara uymayarak mükeleflere terör estiren,kendilerini sadece ceza vernekle görevli sanan bazı yetkililere böyle kararlar örnek olmalıdır. Bır hukuk devletinde bireyler böyle adil yargı karar- larıyla hukukun üstünlügüne tanık olurlar. Çok güzel bir karar...

YASAR KURU IP: 88.224.52.xxx Tarih : 18.02.2009 11:08:00

GEÇMİŞ DÖNEMLERE AİT BS VE BA FORMU EKSİKLİK VE EKSİK BEYANLARININ TAMAMLANMASI İÇİN BİR AF ÇIKARTILMALIDIR ÇÜNKİ AYLIK UYGULAMA YENİ OLDUĞU İÇİN YETERİNCE İNTİBAK EDİLEMEMİŞ VE UNUTULAN YADA YORUM HATASINDAN DOLAYI BS BA BEYANI VERİLEMEMİŞ OLAN MÜKELLEFLER İÇİN HER AY AYRI AYRI CEZA KESİLECEKTİR BURADA BA İÇİN AYRI BS İÇİN AYRI CEZA KESİLİRSE HER AY İÇİN İKİ KERE CEZA KESİLMİŞ OLACAKTIR. 2008 İN İLK DOKUZ AYINI AYNI TARİHTE VEREBİLDİĞİMİZ HALDE BİR BEYAN DÖNEMİNE AİT OLARAK 18 AYRI CEZA KESİLMESİ İNANILIR GİBİ DEĞİL AYNI TARİHTE VERDİĞİMİZ BEYANI BİR MÜKELLEF İÇİN VEREMEDİĞİMİZ YADA HATA YAPTIĞIMIZ ZAMAN 18*1460=26280 TL CEZASI VARDIR. BU CEZALARI ÖDEMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ, MÜKELLEFE KARŞI SORUMLU OLARAK BU CEZALAR MUHASEBECİNİN OMUZUNDA KALMIŞTIR. BU CEZALARIN İZAHINI YAPAMIYORUZ. BU STRESE BEDENİMİZ TAHAMMÜL EDEMEMEKTEDİR. SAĞLIĞIMIZI KAYBEDİYORUZ. BİZİMDE ÇOCUKLARIMIZ GEÇİNDİRMEK ZORUNDA OLDUĞUMUZ AİLEMİZ VAR.BU SORUN İYİ MUHASEBECİ KÖTÜ MUHASEBECİ BELLİ OLSUN SORUNU DEĞİLDİR.HATASIZ KUL OLMAZ HAŞA TANRI BİLE ÖZÜRLÜ YARATABİLİYOR. VERGİ KAÇIRMADIĞIMIZ KİMSEYE ZARAR VERMEDİĞİMİZ HALDE BU KADAR AĞIR BİR CEZAYA UĞRAMAK HAKSIZLIKTIR. İLGİLİLERİ BU KRİZ ORTAMINDA İNSAFA VE YARDIMA ÇAĞIRIYORUZ. SAYGILARIMIZLA

deniz keser IP: 88.227.149.xxx Tarih : 28.02.2009 06:58:29

selamlar efendim; MAHKEME KARARI T.C. İZMİR 4. VERGİ MAHKEMESİ ESAS NO : 2008/64 KARAR NO : 2008/1087 DAVACI : TUNCEL DEĞİRMENCİ Aktepe Mah. Beydağ İlçesi Ödemiş /İZMİR DAVALI : ÖDEMİŞ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Ödemiş /İZMİR internet sitesinde böyle bir karar gördüm bunun doğruluğundan emin olamadım. Eğer doğru ise benim aracımın ruhsatında da kamyonet çift kabin(pickup) yazıyor . emsal olarak gösterebilir miyim acaba

Abbdurrahman ARSLAN IP: 88.234.196.xxx Tarih : 06.02.2010 22:07:36

iyi akşamlar İlhan bey güzel bir çalışma yapmışsınız elinize sağlık benim sizden istemim İzmir 3.vergi mahkemesi 29.05.2006 gün ve E:2005/481-K:2006/413ve izmir 3.vergi mah.K:25/4/2006 gün ve E:2005/481-K:2006/413 nolu karar sureti sizde varmı benimde başımda bu konuyla ilgili bir msorun var. teşekkürler.