16.06.2004 *İş Kazası Kavramı, İş Kazalarında İşverenin Yükümlülükleri,Yapılması Gerekenler

                                             SİRKÜLER
2004/67
                                                          
SİRKÜLERİN
 

Tarihi                          : 16.06.2004

 

Konusu                       : İş Kazası Kavramı, İş Kazalarında İşverenin Yükümlülükleri,Yapılması Gerekenler

                             

Mevzuat                     : 4857 Sayılı İş Kanunu 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
 
 
İŞ KAZASI KAVRAMI
 
İş kazası, sigortalının işverenin otoritesi altında bulunduğu sırada gördüğü iş veya işin gereği dolayısıyla aniden veya dıştan gelen bir etkenle sigortalıyı bedence ya da ruhça zarara uğratan bir olaydır.
 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 11. maddesinin (A) bendinde,
 
a)      Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b)      İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
c)      Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d)      Emzikli kadın sigortalının  çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e)      Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında,
Meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olay iş kazası olarak  ifade dilmiştir.
 
İŞ KAZALARINDA İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ, YAPILMASI GEREKENLER
 
İşverenin Olaya Kurumca El Konuluncaya Kadar Sağlık Yardımı Yapma Yükümlülüğü
 
İşveren, iş kazasına uğrayan sigortalıya, SSK tarafından işe el konuncaya kadar, sağlık durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarını yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla yapılan ve belgelere dayanan masraflarla yol paraları, işverenin iş kazasını en geç kazadan sonraki iki gün içinde SSK’ya haber vermesi şartıyla ödenmektedir. Yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki savsama ve gecikmeden dolayı, sigortalının tedavi süresinin uzamasına, malul kalmasına veya malullük derecesinin artmasına sebep olan işveren, SSK’nın bu yüzden uğrayacağı her türlü zararı ödemekle yükümlüdür.
 
İşverenin İş Kazasını Bildirme Yükümlülüğü
 
Bir iş kazasına uğrayan sigortalıya gerekli yardımların yapılması ancak iş kazasının Sosyal Sigortalar Kurumu’na bildirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle 506 Sayılı Kanun’un 27. maddesinde;
 
“ İşveren, iş kazasını, o yer yetkili zabıtasına derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki iki gün içinde yazı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirme örneği Kurumca hazırlanan haber verme kağıtları doldurulup verilerek yapılır.
 
İşverenin kasten ve ağır ihmali neticesi iş kazasını bu madde gereğince Kuruma zamanında bildirilmemesinden veya haber verme kağıdında yazılı bilginin eksik veya yanlış olmasından doğan ve ileride doğacak olan Kurumun zararlarından işveren sorumludur.
 
Birinci fıkrada yazılı süre içinde Kuruma bildirilmeyen iş kazası dolayısıyla, bildirme tarihine kadar işveren tarafından yapılmış olan harcamalar Kurumca ödenmez.”  Denilerek işverenlerin, iş kazasını, o yer yetkili zabıtasına (kazanın olduğu yerin bağlı olduğu jandarma veya polis karakoluna) derhal ve SSK’ya da en geç kazadan sonraki iki gün içinde yazı ile bildirmekle yükümlü oldukları hükme bağlanmıştır.
 
İş kazasında işveren bir asıl bir suret olmak üzere iki nüsha vizite kağıdını düzenleyerek bir nüshasını sigortalıya vermelidir. Sağlık tesislerine muayene ve tedavi için başvurulduğunda Vizite kağıdı, sigortalının  sağlık karnesi ve sigorta sicil kartı ibraz edilir.
 
Diğer nüsha ise Kurum’a bildirim amacıyla verilir. Ayrıca, bildirim yapılırken  vizite kağıdına olayla ilgili olarak işçi ve işverenler tarafından birlikte imzalanmış bir iş kazası tutanağının eklenmesi yararlı olacaktır.
 
İş kazalarında düzenlenen vizite kağıtlarında normal bilgiler yanında olay tarihindeki işçi sayısı, sigortalının yaptığı iş ve işin mahiyeti, iş kazasının oluş şekli, vuku bulduğu yer, tarih saati, olay günündeki işbaşı saati, tanıkların ad soyadının kaydedilmesi gerekir.      
 
Yine, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 77. maddesi gereğince, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne bildirmek zorundadır.
 
SSK’ya en geç kazadan sonraki iki gün içinde bildirilmeyen iş kazası dolayısıyla, bildirme tarihine kadar işveren tarafından yapılmış olan harcamalar ödenmemektedir. Bu bakımdan, iş kazası bildiriminin, PTT kanalıyla iadeli taahhütlü veya APS ile yapılmış olması halinde, sürenin tespitinde, belgenin (vizite kağıdı veya aynı bilgileri içeren dilekçe) postaya veriliş tarihi dikkate alınmaktadır.
 
İş Kazalarında Yapılması Gerekenler
 
- İş kazasına uğrayan personele derhal gerekli sağlık yardımları yapılır.
 
- İşyeri kaza tutanağı düzenlenir. Şahitlerin ifadesi alınır.
 
- Kaza Jandarma veya Emniyete derhal bildirilir.
 
- Kaza, ilgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğü’ne vizite kağıdı ile (iş kazası tutanağı da eklenerek) en geç kazadan sonraki iki gün içinde  bildirilir.
 
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne bildirim formu ile en geç iki iş günü içinde haber verilir.
 
- Kazayla ilgili bir dosya hazırlanır. Evraklar işyerinde muhafaza edilir. Dosyada ayrıca; işçinin sigortalı işe giriş bildirgesi, işe giriş sağlık raporu, kaza tarihinden önceki dört aya ait ücret hesap pusulalarının sureti, işçi çizelgesi, eğitim belgesi ile diğer sertifikalar ve kişisel koruyucuları teslim belgeleri de yer alır.
 
 
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.                                                                        
 
     POZİTİF MALİ MUSAVİRLİK VE DANIŞMANLIK ŞTİ   
 
 
 
Ek-1: İş Kazası Tutanağı
 
 
                                İŞ  KAZASI  TUTANAĞI
 
 
KAZAYI GEÇİREN İŞÇİNİN                  :
 
ADI-SOYADI                                     :                                      
SİGORTA SİCİL NO                            :
BABA ADI                                         :
DOĞUM YERİ                                     :
DOĞUM TARİHİ                                  :              
GÖREVİ                                             :              
İŞE BAŞLAMA TARİHİ                          :              
KAZA TARİHİ VE SAATİ                       :              
KAZA TARİHİNDEKİ İŞÇİ SAYISI           :                  
KAZA GÜNÜ İŞBAŞI SAATİ                   :               
ADRESİ                                              :              
TELEFONU                                          :              
UZUV KAYBI                                       : Vardır/yoktur
KAZANIN NASIL OLDUĞU                     : (Kazanın  nerede,  ne  zaman  ve  nasıl meydana 
geldiği açıklanacaktır.)                                 : ........................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
 
 
 
                                        Müdür/
                                        Ustabaşı               Kazalı                     Tanık            Tanık
 
Adı-Soyadı                 :   
 
Görevi                        :
 
Adresi                        :          
 
Telefonu                     :
 
İmza               :
 
 
 
NOT: İş kazası, en yakın Jandarma/Polis Karakolu Derhal, Bölge Çalışma Müdürlüğü İle SSK Sigorta Müdürlüğü’ne iki gün içinde bildirilecektir.                                    
 
Ek-2 :İş Kazası Bildirimi
T.C.
T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
.....................SİGORTA/SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜNE
..............................
     
 
 
        İşyerimiz ...................................................................................................... adresinde kurulu olup
müdürlüğünüzde, .................................................işyeri sicil numarası ile tescillidir. İşyerimizde, .../.../..... tarihinde saat ... sıralarında bir iş kazası olmuş ve ................................sigorta sicil numaralı işçimiz ........................................ vefat etmiştir/yaralanmıştır.
 
        Sigortalımızın tedavi  işlemleri ............................................................................ hastanesinde yapılmıştır/yapılmaktadır. Olayla ilgili düzenlenen iş kazası tutanağı ve kazalı işçiye ait vizite kağıdı ektedir.
 
        Gereğini arz ederiz.
 
 
 
 
                                                                                               İşveren/işveren vekili
                                                                                               İmza-Tarihi-Kaşe
 
 
 
 
 
 
İşyeri Adresi                 :...........................
 
Telefonu                        :...........................
 
 
 
POZİTİF MALİ MUSAVİRLİK VE DANIŞMANLIK ŞTİ
HOBYAR MAH AŞİREFENDİ CAD.BORNAVALI HAN KAT 5 NO 60-61 SİRKECİ/İSTANBUL
TEL 0212 526 9430
FAKS 0212 5269431 www.pozitifsmmm.com
Yayın Tarihi : 28 Temmuz 2006 Cuma

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
Yorumlarınız
MURAT ŞENTÜRK IP: 81.214.85.xxx Tarih : 01.04.2010 12:29:52

merhabalar; ben bir iş kazası geçirdim ve 20 günlük rapaorum bulunmakta. ama iş yeri e bildirim yoluyla ssk bildirmediğinden iş göremezlik raporumun maddi karşılığı olan üçreti alamıyorum. işverenden 3 aylık maaş alaçağım da vardı bende işverene dava açtım şimdi iş göremezlik raporumuda bildirmiyo. nasıl ben bu paramı alabilirim.